Změny v roce 2014

Po delší době jsme zpět s krátkým přehledem největších změn, které nám připravil rok 2014. Největší změny pochopitelně souvisejí s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Naší činnost se bezprostředně dotkla ronvěž změna katastrálního zákona či daňových zákonů. Proto chceme nabídnout jen krátké zhodnocení změn ve výše uvedených oblastech.

Nový občanský zákoník

Co přinesl tento zcela zásadní právní předpis nového? Z praxe můžeme potvrdit, že ke konci roku 2013 to byl zejména strach z toho, co bude. Proto konec roku 2013 byl velmi hektickým, řada lidí řešila na poslední chvíli převody nemovitostí, nejen prodej a koupi, ale i darování, i když ve skutečnsoti byly obavy těchto lidí možná zbytečné. Tohle byl tedy první moment, s nímž jsme se setkali.

Nový občanský zákoník poměrně zásadním způsobem mění právní úpravu ve vztahu k nemovitostem. Setkáváme se npař. nově s pojmem "právo stavby", které je dle nového občanského zákoníku nemovitou věcí a může být tedy předmětem zápisu do katastru nemovitostí, v praxi však dosud příliš nevyužívaným. Zcela zásadní změnou je zakotvení principu "superficies solo cedit", tedy "povrch ustupuje půdě", mající v praxi zcela zásadní důsledky, kdy stavby nacházející se na pozemcích se stávají jejich součástí, nejsou již tedy samostatnými nemovitými věcmi (s několika výjimkami). Změny doznala i úprava bytového práva, dříve upravená v zákoně o vlastnictví bytů, nově zahrnuta v novém občanském zákoníku. Zde jen krátká poznámka, kdy bychom chtěli upozornit zejména na možnost přechodu závazků strany prodávající vůči správci domu na stranu kupující (zjednodušeně řečeno má-li prodávající dluh vůči správci, pak tento může přejít na kupujícího a správce jej po něm může po právu vymáhat).

Katastr

V souvislosti s převody nemovitostí nemůžeme nezmínit změny v souvislosti s řízením u katastrálního úřadu. Od 1.1.2014 byl značně rozšířen počet řízení, která jsou vedena tzn. vkladovým řízením, a to z důvodu většího množství práv, která mohou být předmětem zápisu do katastru nemovitostí a rovněž z důvodu nutnosti provádění výmazů věcných práv zapsaných v katastru nemovitostí vkladovým řízením (dříve byly výmazy prováděny tzn. záznamovým řízením). S tím pochopitelně souvisí značný nárůst vkladových řízení a pochopitelně i zpoplatnění všech těchto řízení.

Další zásadní novinkou, související s principem dobré víry, je rovněž stanovení tzv. ochrané lhůty v řízení o vkladu práva do katastru nemovitostí. Jak to v praxi funguje? Po podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí je účastníkům doručena tzv. informace o zahájení řízení. Od doručení této informace běží dvacetidenní ochranná lhůta, během níž nemůže příslušný katastr provést vklad práva, které je předmětem návrhu. Co to však znamená pro praxi? Budou snad řízení na katastru ještě o dvacet dnů delší? Není tomu tak. Katastry pochopitelně musejí danou lhůtu dodržet, nesmějí tedy provést vklad práva, nicméně na daném podání se pracuje a v závislosti na vytíženosti příslušného katastrálního úřadu je posléze buď ihned či s dílčím časovým odstupem proveden vklad práva.

Změně daňových zákonů a dalším novinkám se budeme věnovat v dalším krátkém článku.